- for miljø og mennesker

Myndigheder - beskeder til

Opsang til Tønder Kommune fra formand

Ingen ved om alle de påbud om forbedret spildevandsrensning overhovedet hjælper. Det afslørede medarbejderen fra Tønder Kommune, Lise Sivesgaard, i retten med følgende:

hun vidste ikke om tiltagene ville gøre en forskel.

Formand Mogens Lund Thomsen skriver den 2. november 2023 til Tønder Kommune.

Undertegnede anmoder hermed Tønder Kommune om, i samarbejde med Miljøstyrelsen, at få rettet følgende åbenlyse fejl i MiljøGis, der medfører katastrofale omkostninger for borgerne i Tønder Kommune:

Der er fejl i:

  1. opgivelserne om ukloakerede ejendomme.
  2. vandløbenes klassificering vedrørende bredde.
  3. oplysningerne om vandløbenes tilstand.
  4. oplysningerne om naturlige og kunstige vandløb.

Det er emner, jeg utallige gange har bedt Kommunen om at tage op. Både skriftligt og mundtligt uden nogen virkning.

Ad 1)  Der bliver udstedt forkerte påbud på grund af fejl i antal ukloakerede ejendomme idet Miljøstyrelsen, læs her Thomas Rützou, anvender forkerte tal til begrundelse, idet han medtager ejendomme, der har nedsivning eller lignende og ikke udleder til et vandløb. Se bilag 1 korrespondance med Thomas Rützou.

Ad 2) Her er det ikke så svært. Tag gummistøvlerne på og gå ud og mål bredden på vandløbene og indberet det til Miljøstyrelsen.

Ad 3)  Vandløbende er klassificeret helt forkert. Grunden til manglende målopfyldelse i de fleste vandløb skyldes ikke spildevandspåvirkninger, men derimod de fysiske betingelser samt okker. Der findes ingen MiljøGis, hvor man kan få oplyst, at det er spildevand, der er årsag til manglende målopfyldelse. Se bilag 2.1 og bilag 2.2.  

 

Ad 4)  De fleste vandløb i Tønder kommune er gravede grøfter og kanaler, der for de flestes vedkommende er gravet efter 1945. De kan umuligt betegnes som naturlige. De er alle lavet med afvanding for øje.

Kommunens manglende vilje til at få rettet op på ovennævnte forhold har medført massive omkostninger for berørte borgere.

Jeg kan anføre et eksempel:

I Vr. Terp er der, efter antallet af udledere er blevet rettet, tre (3), der udleder til Vr. Terp Bygrøft, der ikke er målsat i vandplanerne. De er de eneste der udleder til en grøft/kanal, der ender i Brede Å på den anden side af Bredebro. Det er gravede grøfter og kanaler, der umuligt kan opnå god tilstand på grund af de fysiske forhold og okkerbelastning. På trods af talrige protester og kemiske målinger fastholder kommunen sine påbud om forbedret spildevandsrensning.

Kommunen ender med at melde de tre borgere til politiet for ikke at udføre påbuddet. Det medfører, at alle tre bliver dømt og skal betale 5.000 kr i bøde og pålagt dagbøder, indtil forholdet er bragt i orden.

Det skulle aldrig været kommet så langt.

Alle tre indgår så kontraktligt medlemskab med Tønder Forsyning der så skal udføre arbejdet.

Det er, indtil nu, sket i to tilfælde, hvor omkostninger har været særdeles store. De har været ca. 170.000 kr pr. anlæg hvoraf borgeren skal betale 45.000 kr. i tilslutningsafgift. Omkostninger, som ikke vil bringe de berørte vandløb i en god tilstand. Se ovenstående.

De penge kunne være brugt anderledes.

Jeg må nu, på grund af ovennævnte, kraftigt anmode kommunen om at tage de påbud, der endnu ikke er udført, op til fornyet behandling med hensyntagen til ovennævnte oplysninger, således der ikke pålægges unødne byrder på Tønder kommunes borgere. Kommunen bør kigge på de kemiske målinger af BI5, der allerede foreligger, og som viser, at det ikke er spildevand, der er årsag til manglende målopfyldelse. Uanset nogle uvidende dommerfuldmægtiges domme.

I langt de fleste tilfælde vil opfyldning af kommunens påbud ikke føre til, at vandløbene bliver i god tilstand. Lise Sivesgaard udtalte i retten, at hun ikke vidste om tiltagene ville gøre en forskel.

Pengene kunne være brugt andre steder med større virkning. Jeg kunne foreslå, at Tønder Forsynings mange regnbetingede overløb blev bragt til ophør.

Med venlig hilsen

Mogens Lund Thomsen, formand Fair Spildevand

Læserbrev i Jyske-Vestkysten: Hvad tænker de på…

Byretsdom Tønder Birgit Thomsen 2022-09-22

Landrestsdom Tønder Birgit Thomsen 2023-09-14

Danmarks Miljøportal om Mikkels grøft

 

Leave a Reply