- for miljø og mennesker

Landsretssagen med Ole og Birger

E-Procesbevillingsnævnet afslag 2020-01-23

E-Procesbevillingsnævnet anmodning 2019-11-11

DOM – Østre Landsret – Birger Niemann – 2019-10-29

Østre Landsretsdom vedr. spildevand 2019-10-29 Ole Christensen

Retten i Roskilde 08.05.2018 Birger

Lars Folmann mod Faxe Kommune BS 23-1603-2016 2018-03-06

Roskilde dom afsagt 2017-11-21  Rettens begrundelse og afgørelse:

Efter bevisførelsen, herunder tiltaltes egen forklaring samt de fremlagte kort, hvorpå tiltalte har optegnet sine drænrør, lægges det til grund som ubestridt, at tiltalte via markdræn udleder sit husspildevand til Syvbækken.

Det fremgår af Roskilde Kommunes påbud og senere korrespondance, her­under brev af 17. november 2016, at Syvbækken er forurenet af spildevand. Kommunen henviser i den forbindelse til Regionplan for 2005, vandplan 2009-2015 for Roskilde Fjord samt Roskilde Kommunes spildevandsplan. In­gen af disse planer har været fremlagt i retten.

Efter Anders Colds forklaring lægges det til grund, at Roskilde Kommunes påbud til tiltalte om forbedret spildevandsrensning alene er baseret på data fra Dansk VandløbsFaunalndeks (DVFI), hvoraf fremgår, at vandkvaliteten i Syvbækken er forringet og derved ikke opfylder målsætningen i vandplanen. Efter Anders Colds forklaring må det lægges til grund, at de angivne data ik­ke definerer, hvad den givne forurening skyldes.

Herefter, og da det fremgår af miljøministeriets høringsnotat fra december 2011, at statens overvågningsprogram ikke kan erstatte behovet for konkret dokumentation, findes der under de foreliggende omstændigheder ikke at være dokumentation for, at det er spildevand, der har forurenet Syvbækken i et omfang, der gør, at miljømålet for vandområdet ikke er opfyldt. Betingel­sen i spildevandsbekendtgørelsens § 35, stk. 1, nr. 3, for at meddele påbud om forbedret spildevandsafledning er herefter ikke opfyldt, hvorfor tiltalte frifindes.