- for miljø og mennesker

Myndigheder - beskeder til, Pressen

Har forvaltningen overtaget magten i Tønder

Mogens Lund Thomsen skriver den 9/5-2017

Har politikerne i Tønder overhovedet noget at skulle have sagt – eller har
forvaltningen overtaget magten?

 

Teknisk forvaltning fortsætter med at fastholde deres påbud om bedre spildevandsrensning i det åbne land
med store økonomiske konsekvenser for de berørte borgere.

De fortsætter med at postulere at ”ingen har krav på en ret til at forurene”. Og det på trods af, at Miljøministeriet i et svar på spørgsmål 636 fra Pia Adelsteen (DF) oplyser at: ”Udledning af stoffer mv. til vandmiljøet i et omfang, som ikke kan skade eller medføre skade, forringelse eller forstyrrelse som omhandlet i definitionen, ikke er at regne som forurening i direktivets forstand”.

At en ejendom, der udleder til et vandløb med DVFI indeks 5 eller bedre tildeles et påbud om forbedret spildevandsrensning er krænkende, både for borgerens retsopfattelse og den sunde fornuft. Ønsker forvaltningen alligevel at gøre det, er det helt klart, at man til fulde må opfylde kravene med hensyn til dokumentation som de fremgår af spildevandsbekendtgørelsens §35. Her mangler, at formanden for
Teknisk Udvalg, Bo Jessen, og de øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen griber ind, og kræver at hensynet til borgeren og hans retssikkerhed sættes i første række.

Det gentages ofte at ”Staten har bestemt, vi kan intet gøre…” – det staten har bestemt er, at der skal gøres noget for at opfylde miljøkravene i vandhandleplanerne. Men kommunen er den øverste myndighed og
kan, som det fremgår af miljøministerens svar til Ida Auken, også have foretaget en vurdering, der har vist at forudsætningen i spildevandsbekendtgørelsens §35, nr. 1-3 for at meddele påbud ikke er opfyldt, hvorfor det kan accepteres at indsatsen ikke gennemføres. Derfor kan kommunen foretage en vurdering der siger, at en eller flere ejendomme ikke skal tildeles påbud, idet udledningen herfra ikke kan dokumenteres at have forurenende effekt.

Selvom kommunen i videst muligt omfang skal leve op til kravene i vandhandleplanerne, skal de først og fremmest leve op til borgernes krav om dokumentation for konkret forurening, dernæst sikre overholdelse
af proportionalitetsprincippet således, at indsatsen for forbedret vandkvalitet ikke sker med større indgreb end absolut nødvendigt. Dette sidste inkluderer brug af almindelig sund fornuft og omtanke.

Jeg ville ønske, at politikerne i Tønder Kommune ville komme til fornuft og tage magten tilbage…

Den 9/5-2017
Mogens Lund Thomsen
Vr. Terpbyvej 12, 6240 Løgumkloster.
Kontaktperson for foreningen Fair Spildevand