- for miljø og mennesker

Vedtægter for Fair Spildevand

Vedtægter for
“Fair Spildevand – For miljø og mennesker”

 

Foreningens navn og hjemsted

§1. 

Foreningens navn er: ”Fair Spildevand” med undertitlen For miljø og Mennesker.

Foreningen er stiftet den 5. januar 2017.

Foreningens hjemmeside er www.fairspildevand.dk.

Foreningens hjemsted og værneting er formandens adresse. Bestyrelsen kan vedtage, at foreningen har hjemsted og værneting på en anden adresse, der skal være adressen på et bestyrelsesmedlem. Foreningens hjemsted skal fremgå af foreningens hjemmeside.

Foreningens formål

§2.

Foreningen arbejder for, at værne om naturen og beskytte vores miljø. Foreningen arbejder for, at borgerne bevarer retten til, at udlede mekanisk renset hus-spildevand fra spredt bebyggelse i det åbne land, og at eventuelle indgreb altid skal ske proportionalt og ved anvendelse af anerkendte metoder, bedste teknologier i forhold til effekten på miljøet og samtidig være mindst indgribende over for borgeren!

 

Herudover arbejder foreningen for, at oplyse og udbrede kendskabet til anvendelse af de mange rekreative muligheder, der er i naturen, og som er betinget af et rent og godt økologisk miljø.

 

Foreningen vil arbejde for, at planlægning på det lokale, regionale og nationale plan i videst muligt omfang tager hensyn til miljøet og integrerer hensynet til borgernes retssikkerhed.
Foreningen samler borgere, som er optaget af spildevandsplanerne og deres udførsel. Foreningen er sammen om, at sikre et godt og sundt miljø i vores land. Foreningen vil sikre, at der vedtages og håndhæves gode og fair spildevandsplaner med respekt for miljø og mennesker..

 

Foreningen vil afholde debatmøder, dialogmøder med relevante parter og lignende for at fremme vores formål.

 

Landsdækkende forening

§3. 

Foreningen er landsdækkende og er ikke tilknyttet nogen hovedorganisation.

 

Medlemskab

§4. 

Alle borgere, som er eller har været ramt af påbud om forbedret rensning af spildevand i det åbne land kan optages som medlem.

 

Som støttemedlem optages alle som har interesse i foreningens formål, og ønsker at hjælpe foreningen med at opfylde sit formål.

 

Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen inden årets udgang, eller ved manglende betaling af kontingent. Der gives ikke hel eller delvis refusion af indbetalt kontingent.

 

Stk. 2. Indmeldelse sker ved udfyldelse af formular på foreningens hjemmeside, nærmere bestemt: www.fairspildevand.dk/bliv-medlem

 

Stk. 3. Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler herfor, og 2/3 af bestyrelsen stemmer for at afvise indmeldelsen.

 

Kontingent

§5.

Et kontingent opkræves 1 gang for medlemskab, og gælder så længe foreningen eksisterer. Dette gælder for både medlemmer og støttemedlemmer.

Kontingentets størrelse fastsættes efter debat på generalforsamling.
Kontingentets størrelse ved oprettelse er:

Medlem: 1000 kr

Støttemedlem: 100 kr

 

Medlemspligter

§6.

Medlemmer, herunder støttemedlemmer, er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og formålsbestemmelse.

 

Et medlem, som ikke respekterer foreningens vedtægter eller beslutninger, som gyldigt er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Eksklusionen, der skal være saglig, skal begrundes skriftligt

 

Bestyrelsen

§7.

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Rækkefølgen findes ved lodtrækning

Desuden vælges der op til 5 suppleanter til bestyrelsen.

Genvalg kan finde sted.

Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, indtræder 1. suppleant og dernæst 2.suppleant og så fremdeles.

Stk. 2. Supplerende valg til bestyrelsen finder derefter sted på førstkommende generalforsamling, med mindre bestyrelsen bliver på mindre end 4 medlemmer, i hvilket tilfælde bestyrelsen er berettiget til at supplere sig selv.

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Stk. 4. Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil. Det påhviler herunder bestyrelsen at føre tilsyn med de i foreningen evt. ansatte personers virksomhed.

 

Bestyrelsesarbejdet

§8.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Indkaldelse finder sted pr. e-mail med angivelse af dagsorden.

Over bestyrelsesmøderne føres protokol og beslutningsreferat, der skal gemmes i fælles elektronisk arkiv.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, men er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

 

 

Generalforsamling

§9.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i Januar måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig indkaldelse. Dette kan ske ved opslag i facebookgruppe og/eller på hjemmesiden og/eller på e-mail, og/eller på andre skriftlige måder.

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

  1. Valg af dirigent. Og eventuelt stemmetællere.
  2. Bestyrelsens/formandens beretning.
  3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab. (evt. forelæggelse af næste års budget).
  4. Indkomne forslag.
  5. Fastsættelses af kontingent
  6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanterValg af op til 2 revisorer og op til 1 revisorsuppleant. Evt. valg/nedsættelse af udvalg.
  7. Evt.

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal ved navns underskrift tilstilles  formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Kun medlemmer kan stille forslag.

 

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Stemmeret på generalforsamlingen har alle, der er fuldgyldige medlemmer på dagen. 1 Stemme pr medlem. Støttemedlemmer er ikke stemmeberettigede, men kan deltage på generalforsamlingen med taleret.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol, der underskrives af dirigenten.
 

 

Ekstraordinær Generalforsamling

§10.

  • Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes inden en måned, når mindst 50% medlemmerne skriftligt stiller krav herom.
    Der gælder samme regler for afstemning og dagsorden som for den ordinære generalforsamling.

 

 

Foreningens formue og hæftelse

§12.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
Foreningens formue opbevares i en anerkendt bank. Kassereren må højest opbevare kr. 10.000 kontant.

 

Regnskabsår

§13. 

Regnskabsåret er kalenderåret. På den ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent efter indstilling fra bestyrelsen.

Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning.
Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres senest 8 dage før ordinær generalforsamling.

 

Vedtægtsændringer

§14. 

Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

Foreningens opløsning

§15.

Foreningens opløsning kan kun ske på en generalforsamling indkaldt med dette for øje med 3/4 af de fremmødtes stemmer for forslaget.

Evt. formue/midler skal ved opløsningen anvendes til almennyttige formål, der ligger naturligt i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling.

 

 

Således vedtaget på generalforsamling den 7. juni 2017

 

 

Dirigentens underskrift

 

 

Bestyrelsens underskrift