- for miljø og mennesker

Notater

Vandrammedirektivet fejlfortolkes af danske myndigheder

Helt grundlæggende er Danmark forpligtet til at overvåge overfladevand ved at etablere tiltrækkelige mange målestationer i de forskellige udpegede vandområdeoplande, så det giver et troværdigt billede af den økologiske og kemiske tilstand.

Er de økologiske registreringer tilfredsstillende efter målsætningerne er alt godt.

Men er den økologiske tilstand utilfredsstillede, skal fysisk-kemiske målinger inddrages for at finde en mulig årsag. Er data forældet, for ringe eller mangelfuld, foretages tilstrækkelige nye undersøgelsesmålinger for at finde en mulig årsag.

Den 6. december 2009 blev VRD´s krav til målinger implementeret i dansk lovgivning. Bekendtgørelse om overvågning af overfladevand.

Et notat forklarer yderligere:
Vandrammedirektivet fejlfortolkes af danske myndigheder

Miljøstyrelsens svar på klage 2022

Så sent som den 22. marts 2023 citeres Peter Pagh om den ufuldstændige kortlægning af den fysisk-kemiske tilstand i vores vandløb

fra midterste afsnit side 3
“Resultaterne viser, at det kun er muligt at fastsætte grænseværdier for én støtteparameter (BI5) for hhv. fisk og smådyr”.  

 

Leave a Reply