- for miljø og mennesker

Miljøministeriet om vandrammedirektivets kvælstofkrav

“Vandrammedirektivet siger intet om krav til kvælstofindsat.

Det er Danmark der sender tal til EU om hvad vi har som målsætning af kvælstofreduktion, som de så holder os op på at vi overholder” Hør svaret:

Peder Østergaard Have svarer på spørgsmål om N-krav fra vandrammedirektiv 10/3-2022.

Læg mærke til at second opinion tales meget op til sidst i kommentaren.