- for miljø og mennesker

Myndigheder - beskeder til

Klage over forvaltningen i Faxe Kommune

Den 14. oktober 2023 henvender Fair Spildevand sig til Faxe Kommune, da vi oplever, at forvaltningen ikke lever op til hvad det politiske udvalg besluttede den 8. juni 2022.

Kære borgmester, udvalgsformand og udvalgsmedlemmer mv.

Kritik og klage over Faxe Kommunes Teknik- og Miljøforvaltnings administration af påbud om forbedret spildevandsrensning

Fair Spildevand oplever – via vores medlemmer – at forvaltningen i Faxe Kommunen løser opgaven, den blev pålagt i juni 2022, med udstedelse af påbud om forbedret spildevandsrensning, på en måde der ikke lever op til gældende lovgivning.

Ved at fortsætte med samme praksis vil vi ikke udelukke risiko for, at kommunen pådrager sig erstatningssager i fremtiden.

Opfordring til et afklarende møde Derfor vil Fair Spildevand endnu engang opfordre til et møde, hvor vi får lejlighed til at fremlægge vores synspunkter.

Motivation:
Af tidligere korrespondance fremgår det, at Fair Spildevand anfægter Miljøstyrelsens fortolkning af Vandrammedirektivet, der ikke just gør det nemmere for de enkelte kommuner at administrere de opgaver de er pålagt fra centrale myndigheder. Det medfører unødige konflikter mellem kommune og borgere, hvoraf nogle er medlemmer af Fair Spildevand.

Med den erkendelse/udfordring finder vi i Fair Spildevand, at Faxe Kommune og de borgere i kommunen som har fået påbud om forbedret spildevandsrensning har en fælles interesse i at finde frem til løsninger der både overholder lovgivningen og samtidig er mest omkostningseffektiv (proportionalitetsprincippet).

Tilbage i 8. juni 2022 vedtog Teknik & Miljøudvalget at:
ca. 680 ejendomme, der ligger i renseklasseområder, men som endnu ikke har efterlevet kommunens krav om godkendt renseløsning, får et nyt påbud med ajourført afløbskode og …

Administrationen vil sikre, at alle påbud har forholdt sig til Miljøbeskyttelseslovens §35, nr. 1-3.
Begrebet renseklasser er opfundet, inden implementeringen af Vandrammedirektivet i dansk lovgivning og giver anledning til retsvildfarelse.
Eks: En ejendom der ligger i et renseklasseområde, men ikke påvirker målsat overfladevand giver det ingen mening at påbyde forbedret spildevandsrensning.
Under alle omstændigheder må renseklasser vige for § 35 i bekendtgørelse om spildevandstilladelser.

Leave a Reply