- for miljø og mennesker

Medlemsinfo

Referat af generalforsamling 2022

Generalforsamling den 24. Januar 2022 i Haslev Bibliotek & Borgerservice, Jernbanegade 62, 4690 Haslev

Dagsorden
 1. Valg af dirigent. og evt. stemmetællere
 2. Bestyrelsens/formandens beretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelses af kontingent
 6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
  Valg af op til 2 revisorer og op til 1 revisor suppleant
  Evt. valg/nedsættelse af udvalg
 7. Eventuelt.

Ad1) Mogens Thomsen bød velkommen og gav herefter ordet til Peter Kiær, som blev godkendt af forsamlingen til at være dirigent.

Ad2) Mogens Thomsen glædede sig over at vi nu igen kunne møde fysisk og at så mange var mødt op.

Han ærgrede sig over at Lene Math måtte frasige sig hvervet som formand, men benyttede samtidig lejligheden til at takke hende for hendes indsats i foreningen.

Han var derfor indtrådt som formand for en måned siden, men var ellers klar til at tage fat efter den trælse tid med Corona.

Der var flere spændende udmeldinger i beretningen, som nærmere beskrives i det førstkommende nyhedsbrev, hvor hele beretningen bringes.

Peter Kiær kom med nyt fra Faxe Kommune, hvor det generelle indtryk var, at etableringen af Fair Spildevand indirekte havde påvirket Faxe Kommunes ageren de seneste år. Vores medlemmer Eli Jacobi og Lars Folmann, der har sæde i kommunens styrende organer, skal nok også inddrages som et positivt element set med vores briller.

Jørn kom til sidst ind på noget om det brudte stofkredsløb, som den offentlige kloakering medfører og betydningen af den skjulte bakterieverden. I Rigsrettens dom over Inger Støjberg var der nogle begrundelser som vi skal have øje for, sluttede Jørn af med.

Ad3) Regnskabet inkl. budget blev godkendt.

Ad4) Ingen indkomne forslag

Ad5) Kontingentet blev uændret fastsat til kr. 365, som opkræves løbende hvert kvartal.

Ad6)

Navn for antal år: konstitueret den 27/1
Til bestyrelsen blev valgt:
Mogens Thomsen 2 formand
Malene Louise Snedgaard 2 sekretær
Jens Kristian Andersen 2 webmaster
Ole Christiansen 1 næstformand
Jørn Rasmussen 1 kasserer / webmaster
Ingen valgt til suppleant:
Genvalgt til revisorer blev:
Pia Andersen
Holly Hjorth

Ad7) Ikke noget under eventuelt

Herefter kunne dirigenten erklære generalforsamlingen for afsluttet.

De ca. 20 fremmødte havde herefter – i næsten 1½ time – fornøjelsen af, at høre og se landmand Knud Jeppesens oplevelser med offentlige myndigheder og styrelser – bl.a. via aktindsigter – når der spørges ind til grundlaget for diverse lovgivning.

Kl. 21:45 kunne alle forlade Haslev Bibliotek & Borgerservice med en god fornemmelse for fremtiden.

Jule – og Nytårshilsen 2021-22 fra Mogens Thomsen