- for miljø og mennesker

Formandens beretning ved GF 2022

Velkommen til generalforsamlingen i Fair Spildevand.

Det er rart igen at se medlemmer i kød og blod. Coronaen har ødelagt meget for os, men nu er vi klar til at tage fat igen med fornyede kræfter.

Lene Maarth meddelte, at hun trak sig som formand. Det har vi selvfølgelig accepteret i bestyrelsen, og jeg vil her takke for hendes indsats for foreningen.

Jeg har kun, officielt, været formand i godt en måned og har, indtil da, mest beskæftiget mig med problemerne i det sydjyske. Der har til gengæld været rigeligt at se til.

Vi har i Tønder fået en ny direktør for Teknik og Miljø – den fjerde på fire år – og vi taler godt sammen. Det giver forhåbninger om en ny kurs.

Vi har været hæmmet af interne stridigheder i kommunalbestyrelsen. Nu er fjorten, ud af 31, medlemmer skiftet ud. Det giver håb om en ny begyndelse og mere forståelse for borgernes frustrationer

Vi har også borgere, otte i alt, der langt om længe er blevet politianmeldt af kommunen. Jeg kan ikke stærkt nok opfordre de berørte til at tage det helt roligt. Afvent politiets ageren. Meddel dem, at du ikke anerkender, at kommunen har ført bevis for, at det er dit spildevand, der er skyld i manglende målopfyldelse i et – såkaldt – vandløb. Jeg benævner det såkaldt, da det hernede i marsken, i langt de fleste tilfælde er tale om vejgrøfter, gravede kanaler og afvandingsgrøfter, der på grund af de fysiske forhold ikke kan opnå en god miljøtilstand. Ligeledes skal I, hvis der er den mindste tvivl om, hvor jeres spildevand løber hen, anmode kommunen om at få foretaget en sporstofanalyse.

Fair Spildevand har nu i mere end seks år kæmpet for medlemmernes interesser vedrørende kommunernes krav om forbedret rensning af spildevand i det åbne land.

Jeg er fuldkommen bevidst om, at nogle medlemmer måske er utilfredse og ikke føler, at foreningen gør nok for dem. Bestyrelsen gør imidlertid vores yderste men det er stærke kræfter vi er oppe imod. Hver gang vi finder en ny indgangsvinkel – finder en ny uretfærdighed eller fejl – udsender Miljøstyrelsen en ny bekendtgørelse som modtræk som så kommunen benytter sig af.

Peter og Jørn vil senere fortælle nærmere.

Kommunerne udsteder stadig nye påbud.

Det er krav der, for langt de fleste kommuners vedkommende, udspringer af rent skrivebordsarbejde. De sammenkører BBR registrene med MiljøGis uden at undersøge de faktiske forhold ordentligt og udsteder påbud. Der er ingen beviser på, at det er borgerens spildevand, der er årsag til en eventuel manglende målopfyldelse i et vandløb. Ej heller anvender man proportionalitetsprincippet i afgørelserne. Det vil sige, at omkostningerne skal stå i et rimeligt forhold til de opnåede resultater. Man henviser glat væk til domstolsafgørelser fra tiden før vandplanerne. Det er ikke ordentlighed overfor borgerne i det åbne land.

Det undrer mig meget, at kommunerne ikke anvender Miljøstyrelsen kemiske målinger i vandløbene. Det skyldes måske, at BI5 i langt de fleste vandløb ligger under 1,5 mg/ltr, der er den grænse, der skal overskrides før der er sandsynlighed for, at spildevand er medvirkende årsag til manglende målopfyldelse.

Grænsen på 1,5 mg/ltr er en underlig størrelse. Myndighederne har ændret den nedad fra 3 mg/ltr efterhånden som kneb med begrundelserne for påbud. Det er useriøst. Det skal nævnes, at i et ”rent” vandløb er indholdet af BI5 mellem 0,8 og 1,5 mg/ltr. Det vil sige, at vi bliver pålagt at rense et rent vandløb.

Vandplan 3 er nu gået i høring. Det er efter min mening noget makværk. Der er i MiljøGis ændret en hel del på vandløbenes klassificering, men der er også rigtig mange fejl i materialet. Det må vi se på.

Jeg vil bede vores medlemmer om at tage fat på de naboer, der også har fået et påbud. Rusk dem godt igennem og sig, de skal melde sig ind i Fair Spildevand. Jo flere vi er, jo mere magt har vi til at bekæmpe de urimelige overgreb, der finder sted på spildevandsområdet.

Og jeg har endda ikke nævnt kommunernes egen kolossale udledning af urenset spildevand til vandløbene som jo er skyld i, at vi skal kompensere for deres manglende indsats for dette område.

For nuværende foregår der en del korrespondance med Miljøstyrelsens Thomas Rützou vedrørende renseklasser og generelt myndighedernes manglende overholdelse af egne retningslinjer. Vi forventer svar indenfor 4 uger. Ting tager tid…

Og vi fortsætter med at holde et vågent øje med myndighederne.

Tak for ordet.